Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych:

ednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.) ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.); oświaty (pracowników placówek systemu oświaty, w tym studentów, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów itd.);gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. Łączenie to (także w składach małych grup) ma na celu pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu  i udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Kurs SPPwR obejmuje cztery sesje dwu/trzydniowe (każda po 25 godzin zajęć,  co w sumie daje 100 godzin szkolenia),

 z częstotliwością jednej sesji miesięcznie. W programie szkolenia są wykłady, ćwiczenia, warsztaty, filmy.

Zakres merytoryczny szkolenia:

I sesja:

§  Zjawisko przemocy w rodzinie: definicja przemocy w rodzinie, rodzaje przemocy
w rodzinie, skala zjawiska, cykle przemocy w rodzinie, czynniki ryzyka w tym szczególnie płeć, wiek, stan zdrowia itd.; osobiste postawy wobec przemocy
 w rodzinie – stereotypy, uprzedzenia, przekonania;

 • Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz.842), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; omówienie przepisów karnych, szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie (należy zwrócić uwagę, że przestępstwo znęcania się w rodzinie jest ścigane z urzędu, a nie na wniosek pokrzywdzonych);odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań.

 • Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych: uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb; powoływanie i praca gminnych zespołów interdyscyplinarnych; powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej; czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla ofiar przemocy
  w rodzinie; realizacja procedury „Niebieskie Karty”; koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działania

II sesja:

·         Socjologiczny i mediany wizerunek przemocy w rodzinie;                      

·         Zjawisko przemocy w rodzinie w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej; 

·         Kontekst społeczno – kulturowy przemocy w rodzinie

·         Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – idea oraz skutki

III sesja:

 • Sytuacja psychologiczna osób doświadczających przemocy w rodzinie: konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie – portret psychologiczny ofiar przemocy (omówienie procesu wiktymizacji); mechanizmy psychologiczne zatrzymujące osobę doznającą przemocy w związku opartym na przemocy;
 • Możliwości pomocy oraz etapy pracy z ofiarami przemocy w rodzinie: diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia; diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci krzywdzonych, metody interwencji; udzielanie wsparcia i pomoc psychologiczna; możliwości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie (wyróżnienie etapów pomagania – interwencja, pomoc psychologiczna, pomoc kryzysowa, terapia itd.)

§  Przemoc wobec kobiet: dane statystyczne dotyczące płci osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie; społeczno — kulturowe uwarunkowania przemocy ze względu na płeć; przemoc seksualna wobec kobiet; diagnoza sytuacji
i pomoc kobiecie doznającej przemocy w rodzinie.

IV sesja;

 • Przemoc w rodzinie wobec dziecka: diagnoza sytuacji dziecka/dzieci w rodzinie
  z problemem przemocy; dziecko krzywdzone w rodzinie; dziecko jako świadek przemocy; pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prawna dziecku krzywdzonemu; rola przedstawicieli służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka
  i przeprowadzaniu interwencji;

§  Przemoc w rodzinie wobec osoby niepełnosprawnej oraz starszej: skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych; diagnoza sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych;  szczególne potrzeby osób starszych
i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej
i psychologicznej.

 • Problematyka sprawców przemocy w rodzinie: portret psychologiczny  osoby stosującej przemoc w rodzinie; strategie postępowania osób stosujących przemoc
  w rodzinie zmierzające do usprawiedliwienia swego zachowania; oddziaływania wobec osób stosujących przemoc (programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, działania karne itd.);Początek formularzaDół formularza

§  Podstawę zaliczenia szkolenia stanowią:

obecność na zajęciach (wykłady, warsztaty 80%), aktywny udział w zajęciach uczestnicy szkolenia, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w 80 % zajęć  mają  możliwość udziału w kolejnych edycjach Studium i odrobić udział w zajęciach i tym samym uzyskać dyplom ukończenia całości Studium.

 

Zajęcia Studium  będą odbywały się w salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

 

Terminy planowanych  sesji:

            I sesja     - kwiecień  2016

II sesja    - kwiecień  2016

III sesja  -  maj          2016

IV sesja   - czerwiec 2016
                    (dokładne terminy zostaną podane po ustaleniu liczby osób)


Koszt 100 godzinnego studium wynosi 900 zł (–studenci 450 zł)

Dojazd, wyżywienie, miejsca noclegowe  uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.

Opłatę za udział w Studium prosimy wnosić na konto Stowarzyszenia SCWiP:

Nr rachunku bankowego: 12 1500 1634 1216 3006 0434 0000 /z dopiskiem SSPPwR  - edycja 2016 Jarosław/.

Osoby zainteresowane udziałem w Studium proszone są o wypełnienia zgłoszenia, (lub do pobrania na stronie: http://www.scwip.pl w zakładce „Szkolenia”) i odesłanie go pocztą tradycyjną, lub e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  od lutego  2016 r.


Bardzo prosimy, by przekazy bankowe, pocztowe lub przelewy były wypełnione pismem drukowanym lub maszynowym, z wyszczególnieniem jaka osoba (lub osoby) objęte są daną wpłatą. Prosimy też o podanie nazwy kursu. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, ale nie będą mogły w nim uczestniczyć  w terminie podanym w decyzji kwalifikacyjnej, mogą zrezygnować z udziału w szkoleniu i odstąpić od płatności.

Dokonanie płatności  jest równoznaczne z akceptacją terminu szkolenia i zobowiązaniem do jego udziału, ewentualne odstąpienie od szkolenia w trakcie trwania Studium spowoduje że oplata  nie  będzie podlegać zwrotowi.


Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach
37-741 Krasiczyn, Korytniki 14

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora Studium pod numerem telefonu: 791-520-836   oraz e-mailowo po adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PLIKI: