Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Specjalistycznego Ośrodka Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach
Specjalistyczny Ośrodek Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistycznego Ośrodka Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-02-14

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu,
Nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury,
Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie:
OnlineOCR – http://www.onlineocr.net/

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: Specjalistyczny Ośrodek Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, 37-741 Krasiczyn, Korytniki 14.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-12
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani: Honorata Elińska – Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.
E-mail: kontakt@sow-korytniki.pl
Telefon: +48 16 671 85 94
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje dotyczące procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Do budynku Specjalistycznego Ośrodka Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach prowadzi jedno wejście. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących, ale jest dzwonek, którym można przywołać pomoc.

Skip to content