Zespół Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach stanowią ludzie o ogromnym doświadczeniu w pracy z ludźmi nie tylko ofiarami przemocy, ale i jej sprawcami. Dokładamy wszelkich starań, aby stale podnosić nasze kwalifikacje i wiedzę oraz kompetencje. Praca w Ośrodku jest dla nas wszystkich ważną misją niesienia pomocy w powrocie do normalności i wsparcia naszych podopiecznych w tym procesie.

Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalne w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Pomocą Społeczną Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Domu dla Dzieci „Nasza Chata” w Przemyślu oraz pedagog – biegły sądowy w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich w ówczesnym Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Również wieloletni społeczny kurator sądowy przy Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, Sądu Rejonowego. Obecnie mediator sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego, specjalizujący się w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Od 2006 r. dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Osoba która od samego początku tworzyła i kreowała wizerunek SOW Korytniki. Oddana sercem i duchem instytucji którą została przez niego stworzona od podstaw. To nie tylko dyrektor, ale przede wszystkim osoba wspierająca klienta, pracująca z nim i dążąca nieustannie do obranego przez niego celu. To przykład człowieka który w regionie złamał stereotyp obrazu osoby zarządzającej instytucją samorządową i jednostką specjalistyczną. Nieustannie podnosząca swoje umiejętności i kwalifikacje. W swojej dziedzinie certyfikowany specjalista PARPA oraz IPS PTP. Pracujący od 2002 r. zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi. Od 2008 r. koordynator i współprowadzący zajęcia w ramach Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej.
Ponadto członek podzespołu ds. przemocy w rodzinie, działającego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. Był również inicjatorem i współtwórcą oraz pierwszym prezesem Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach.

Mgr pedagogiki w zakresie resocjalizacji, absolwentka Podyplomowych Studiów Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień – UKSW w Warszawie. Pracuje jako pedagog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach oraz jako pedagog – profilaktyk w Miejskim Ośrodka Zapobieganie Uzależnieniom w Przemyślu. Jest członkiem Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki.
Prowadzi zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, konsultacje indywidualne a także zajęcia grupowe dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi i współprowadzi szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a także bierze czynny udział w grupach roboczych w ramach pracy ZI.
Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy a także działalności profilaktycznej i edukacyjnej. W działaniu pewna i realizująca postawione zadania w sposób profesjonalny. W ramach poszerzania kompetencji zawodowych ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia, specjalistyczne szkolenie I i II stopnia w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz kurs Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji  ART – realizowany przez Instytut Amity, aktualnie w procesie certyfikacji.  Od 2008 r. współprowadzi grupy dla osób stosujących przemoc w ramach Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Mgr psychologii. Pracuje jako psycholog w Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia grupowe dla osób dorosłych doświadczających przemocy, a także indywidualne sesje z dziećmi i młodzieżą.
W życiu zawodowym kieruję się zasadą: by skutecznie pomagać trzeba systematyczne pracować nad swoim rozwojem. W ramach poszerzania kompetencji zawodowych ukończyła m.in.: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia, Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR I i II stopnia), specjalistyczne szkolenie I stopnia w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego. Ponadto jest renerem Treningu Zastępowania Agresji (ART). W kontakcie z klientem ciepła i pełna zrozumienia.
Od 2010 r. współprowadzi grupy dla osób stosujących przemoc w ramach Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Członek dwóch Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie powiatu przemyskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach.

Mgr pedagogiki o specjalizacji pedagogika społeczno-opiekuńcza i pedagogika rodziny. Absolwentka Akademii IGNATIANUM w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie: Wychowanie przedszkolne. Pracuje jako pedagog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Do jej zadań należy pierwszy kontakt z osobami trafiającymi do ośrodka – rozmowa wspierająca, diagnoza problemu; praca diagnostyczno – terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy oraz tworzenie indywidualnego planu pomocy we współpracy z klientem przy uwzględnieniu jego zasobów indywidualnych. Jako osoba oddana klientowi zawsze gotowa na wsparcie i okazanie zrozumienia. Ciepła, cierpliwa oraz zawsze dyspozycyjna.
Prowadzi również konsultacje pedagogiczne – wskazówki wychowawcze dla klientek ośrodka; pracuje bezpośrednio z dziećmi przebywającymi w ośrodku, prowadząc zajęcia korekcyjno-terapeutycznych oraz wyrównawcze. Jest członkiem Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach.
Ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu:

 • Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – stopień podstawowy,
 • „Jak pracować ze sprawcą przemocy wg modelu z Duluth” – szkolenie dla profesjonalistów pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • „Praca socjalna z trudnym klientem dla PUP i JOPS”,
 • Szkolenie w zakresie metody „Dam radę” oraz metody „Jestem z Ciebie dumny”,\
 • TSR – Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach,
 • Dialog motywujący,
 • ART – Trening Zastępowania Agresji, I stopień.

Mgr pracy socjalnej, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. na kierunku Socjologia ze specjalnością praca socjalna.
Jako pracownik socjalny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach jest osobą skoncentrowaną na rzeczywistych i realnych potrzebach naszych klientów. Zarazem jako pracownik pierwszego kontaktu jest osobą ciepłą i oddaną.
W ośrodku prowadzi doradztwo socjalne oraz wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. Współuczestniczy w diagnozie i w realizacji planu pracy z klientem ośrodka. Prowadzi obserwację, tworzy indywidualny plan pomocy socjalnej oraz zawiera kontrakty, sporządza wywiady środowiskowe – socjalne. Udziela wskazówek wychowawczych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Ukończyła liczne szkolenia w tym:

 • z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – stopień podstawowy,
 • praca ze sprawcą przemocy w rodzinie w oparciu o model z Duluth,
 • pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny, w tym także praca socjalna z rodziną – asystenturą i pieczą zastępczą,
 • Trening Zastępowania Agresji ART;
 • TSR – Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – stopień I
 • szkolenie w zakresie pracy z dziećmi w oparciu o metodę „Dam Radę!” oraz metody „Jestem z Ciebie Dumny” – praktyk.
 • Jest również członkiem Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach.

Jego osoba jest nie do przecenienia. Jako człowiek, swoją postawą, dystansem do samego siebie, poczuciem humoru i podejściem do życia oraz problemów dnia codziennego, jest ważnym elementem w dochodzeniu do równowagi u naszych klientów. W obrębie własnych umiejętności czynnie wspiera i wspomaga zespół SOW w zakresie pracy z osobami doznającymi przemocy, a zarazem klientami naszego ośrodka. Do jego zadań należy utrzymywanie wymaganego standardu świadczonych przez Ośrodek usług w zakresie bytowym, poprzez zapewnianie bieżących potrzeb osób w nim przebywających i pracujących. Podejmowanie współpracy z firmami i podmiotami gospodarczymi w celu zapewnienia najkorzystniejszych ofert dla Ośrodka. Prowadzi i archiwizuje dokumentację określoną przez dyrektora SOW. Zawsze potrafi znaleźć rozwiązanie w sytuacjach kryzysowych, a jego nieszablonowe pomysły w wielu przypadkach okazywały się skuteczne.
Czynnie przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę/y, rodzinę lub grupę. Współuczestniczy w inspirowaniu i przeprowadzaniu programów oraz kampanii społecznych związaną z działalnością SOW.
Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I stopnia.
Jest członkiem i zarazem skarbnikiem Stowarzyszenia Centrum Wsparci i Profilaktyki w Korytnikach.

Skip to content